Style-Guide braveart media

Schriftarten

DM Sans (Überschriften, CTAs & Buttons)
Varela Round (Text)

Farben

Logo

braveart Logo schwarz
braveart Logo weiß
braveart Logo Icon schwarz
braveart Logo Icon weiß

Überschriften

Große Überschrift

Mittlere Überschrift

Kleine Überschrift

Text

Großer Text (Größe 19, Schriftschnitt 400

Kleiner Text  (Größe 17, Schriftschnitt 400)

Buttons